• Home
 • TermsandConditionsPage

Algemene voorwaarden

DYMO WEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene informatie over ons
De huidige Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassingen voor alle verkoopsproducten die aan u als eindgebruiker (de "Klant") (in de landen uit de lijst in artikel 5) worden verkocht op de website www.dymo.com (de "Website"), beheerd door NWL Switzerland sàrl, 10 chemin de Blandonnet – 1214 VERNIER (Zwitserland), geregistreerd onder het nummer CH-020.3.922.310-0 ("DYMO").

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden of algemene of specifieke voorwaarden van de Klant. Elke productbestelling op de Website veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de aanvaarding door de Klant van onze Algemene Voorwaarden.

De bescherming van de persoonlijke gegevens van de Klant is onderworpen aan ons aparte privacybeleid dat u hier kunt vinden . Bovendien is het algemene gebruik van deze Website onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden .

Dymo werkt samen met Sykes als afhandelpartner die alle e-comm-verzendingen en betalingsverkeer uitvoert. Sykes verwerkt alle betalingen en verzendingen voor het Dymo e-comm-platform
2. Verzaking, retourneren van producten
2.1 Wettelijk verzakingsrecht
De Klant heeft het recht om de leverancier te laten weten dat hij wil afzien van de aankoop, zonder betalingsverplichting van een boete en zonder opgave een motief, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

Het verzakingsrecht van de Klant geldt niet voor gepersonaliseerde items.

Indien de klant besluit om aan de verkoop te verzaken dan dient de Klant het DYMO-contactformulier te gebruiken en de rubriek "Bestelling en levering" te selecteren. Een bevestiging van ontvangst zal naar de klant worden gestuurd. De Klant dient het product onverwijld te retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing van de Klant om te verzaken aan de aankoop kenbaar werd gemaakt aan DYMO.

Dymo zal alle betalingen die ontvangen werden van de Klant vergoeden, inclusief, indien van toepassing, de kosten van aflevering, binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing van de Klant om te verzaken aan de aankoop kenbaar werd gemaakt aan DYMO. DYMO kan beslissen om de vergoeding uit te stellen tot op het ogenblik waarop DYMO het desbetreffende product heeft ontvangen of tot op het ogenblik waarop de Klant heeft aangetoond dat de producten werden teruggezonden. Ongeacht welk van beide scenario's zich eerst voordoen.

DYMO voert de terugbetaling uit met dezelfde betaalmethode die de Klant gebruikt heeft voor de initiële transactie,

DYMO zal niet worden verplicht tot terugbetaling van extra kosten, indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een type levering dat anders is dan het goedkoopste type van standaardleveringen aangeboden door DYMO.
2.2 Retourneerrecht
In aanvulling op het wettelijke recht als bedoeld in artikel 2.1 hierboven, verleent DYMO haar Klanten het recht tot verzaking van de aankoop binnen 30 dagen te rekenen vanaf de levering. Dit recht, het zogenaamde 30-dagen-geld-terug (30 DGT) is een commercieel gebaar rechtstreeks tussen DYMO en de Klant en geldt voor alle DYMO-producten gekocht op de DYMO-website.

Uitgesloten van 30 DGT zijn producten, accessoires of software die apart worden verkocht (dus geen deel uitmaken van het product) maar uw wettelijke rechten van verzaking als bedoeld in artikel
2.1 blijven onaangetast.
2.2.1 Het terugbetaalde bedrag
Het terugbetaalde bedrag is gelijk aan de prijs, incl. BTW, die de Klant heeft betaald voor het product alleen, exclusief verzendkosten die de Klant heeft betaald bij de aankoop en exclusief retourneerkosten betaald door de Klant.
2.2.2 Procedure
De klant moet contact opnemen met de DYMO-klantendienst binnen 30 dagen na de leveringsdatum van het desbetreffende product.

De Klant moet het product samen met een kopie van het aankoopbewijs retourneren. Alle nodige instructies over hoe het product geretourneerd moet worden, zullen gegeven worden door de klantendienst.

Het geretourneerde product moet compleet zijn, onbeschadigd, niet-defect en in de originele verpakking. Retours zonder kopie van het aankoopbewijs of retours die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, worden niet terugbetaald.
2.2.3 Terugbetalingstermijn
De Klant zal worden terugbetaald op de bankrekening die gebruikt werd voor de aankoop, binnen de termijn van een week na ontvangst van het product door DYMO.

De bovenstaande Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op uw rechten als klant.
2.3 Teruggave van niet-conforme producten
DYMO vergoedt of vervangt elk defect, beschadigd tijdens het vervoer of niet-conform product. In dat geval zal de Klant onmiddellijk DYMO Support informeren via telefoon, e-mail, live chat of via deze online defect-registratie
3. Bestelprocedure
Het bestelproces op de Website bestaat uit de volgende stappen:

 • De Klant navigeert naar de productpagina en klikt op de knop 'Koop nu'. De Klant klikt op 'Ga naar winkelmand';
 • De Klant klikt op "Ga naar de kassa" om te bevestigen;
 • De Klant voert zijn/haar e-mailadres, post- en factuuradres in en wordt gevraagd de Algemene Voorwaarden te accepteren;
 • De klant bevestigt de betalingsgegevens
 • Voordat de Klant de bestelling bevestigt, zal hij/zij in de gelegenheid worden gesteld om zijn/haar gegevens en het overzicht van de gekozen producten na te kijken alsook het te betalen totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten te controleren. Indien de Klant bepaalde gegevens wenst te corrigeren, dan kan de Klant gewoon terug naar het betreffende item en de nodige informatie aanpassen.
Zodra de bestelling wordt geplaatst, stuurt DYMO de klant een e-mail als bevestiging van ontvangst van de bestelling.
4. Aanvaarding van bestellingen
Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, zijn alle offertes en voorstellen vrijblijvend en zonder enige verplichting van DYMO. Elke bestelling die door de Klant op de Website wordt geplaatst, zal altijd bevestigd worden door DYMO per e-mail binnen 48 uur. De verkoopsovereenkomst wordt slechts aangegaan nadat DYMO via e-mail heeft bevestigd dat het de bestelling heeft ontvangen.

Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan behoudt DYMO zich het recht de producten niet te leveren. In dat geval zal DYMO de klant laten weten dat de producten niet beschikbaar zijn en zal de eventuele door Klant reeds uitgevoerde betaling terugstorten.
5. Prijzen
De prijs van de producten die de Klant bestelt op de Website is de prijs die wordt weergegeven op de Website op het moment dat de Klant de bestelling bevestigt en is de prijs zoals vermeld in de bevestiging die per e-mail naar de Klant werd verzonden. Deze prijs is exclusief verzendkosten en BTW.

Verzendkosten:

Naam land
Verzendkosten
Valuta
Oostenrijk
12
EUR
België
12
EUR
Denemarken
90
DKK
Finland
14
EUR
Frankrijk
12
EUR
Duitsland
11.53
EUR
Hongarije
3.375
HUF
Italië
12
EUR
Nederland
12.05
EUR
Noorwegen
105
NOK
Polen
45.75
PLN
Portugal
12
EUR
Spanje
12
EUR
Zweden
123
SEK
Zwitserland
36
CHF
Verenigd Koninkrijk
8
GBP

Voor Klanten binnen de Europese Unie

Alle prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzending.

Voor Klanten buiten de Europese Unie

Alle prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief verzending. De Klant dient zich ervan bewust te zijn dat er eventueel betaald dient te worden voor extra kosten bij ontvangst van het pakket. Voorbeelden van extra kosten zijn taksen of belastingen of andere officiële heffingen die gelden bij invoer.
6. Betaling
Zodra de verkoop per e-mail is bekrachtigd door DYMO, zal DYMO een factuur per e-mail of uiterlijk bij aflevering bezorgen aan de Klant.

DYMO aanvaardt alleen MasterCard en VISA als betaalmiddel. Betalingen worden gedebiteerd op het moment van levering.

Alle andere van toepassing zijnde belastingen, invoerrechten, heffingen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling van het product en het moment van levering zijn ten laste van de Klant.
7. Levering, Eigendomsrecht en risico
Tenzij anders is vermeld in de bevestiging per email zullen levering plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na bevestiging verzonden naar de Klant.

Het risico van verlies, diefstal en gehele of gedeeltelijke vernietiging van de producten zullen worden overgebracht naar de Klant zodra het product wordt geleverd. De eigendom van de producten en het volledige juridische en uiteindelijke eigendomsrecht van de producten zullen niet naar de Klant overgaan en blijven bij DYMO tenzij en totdat DYMO de volledige betaling voor de producten, met inbegrip van alle bijkomende kosten zoals doorsturen kosten, rente, belastingen, kosten en andere kosten, heeft ontvangen.

DYMO zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde producten binnen de vastgelegde termijnen aangegeven op de Website of in de bevestiging verzonden per e-mail naar de Klant, te leveren. Deze leveringsschema's zijn schattingen, het zijn geen gegarandeerde levertijden. De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor foutief doorgegeven leveradressen. Indien een bestelling niet kan worden geleverd op het adres dat is opgegeven door de Klant, dan behoudt DYMO zich het recht om de overeenkomst onmiddellijk en automatisch te beëindigen, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die DYMO zou kunnen hebben. In een dergelijk geval zal DYMO de Klant op de hoogte te stellen van de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk of per e-mail.

Zonder afbreuk te doen aan overmacht, passen we een maximale levertijd van dertig (30) dagen toe, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant de desbetreffende bestelling bij DYMO heeft geplaatst. Indien de geplande leveringsdatum is overschreden als gevolg van een probleem bij DYMO dan heeft de Klant het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en bij eenvoudige mededeling, de bestelling te annuleren zonder kosten, voor zover DYMO de bestelde producten op dat moment nog niet naar de Klant heeft verzonden. In geval van een dergelijke annulering zal DYMO zal de reeds betaalde bedragen terugstorten aan de Klant binnen dertig (30) dagen.
8. Leeftijdsvereisten
Door producten op de Website te bestellen, verklaart de Klant dat hij/zij een volwassene van 18 jaar of ouder is of dat hij/zij de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders/wettelijke voogd heeft in het geval dat hij/zij nog niet de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.
9. Aansprakelijkheid en Klachten
DYMO is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van tijd, emotionele schade, schade aan reputatie, verlies van inkomsten, verlies van winst of verlies van een kans).

Alle klachten dienen gemeld te worden via onze DYMO-klantendienst binnen 30 werkdagen te rekenen vanaf de levering van de producten. Als de klacht gerechtvaardigd blijkt te zijn dan is DYMO's aansprakelijkheid beperkt tot het herstel of de vervanging van de geleverde producten.

Zowel de contractuele als de uit onrechtmatige daden voortvloeiende aansprakelijkheid van DYMO zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de desbetreffende bestelling op de Website.

Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit DYMO's aansprakelijkheid uit voor fraude, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, dood of lichamelijk letsel.
10. Overmacht
DYMO is niet aansprakelijk in geval van overmacht (d.w.z. alle situaties waarin het heel moeilijk is voor DYMO om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot rampen, brand, overstroming, aardbeving, elementen van de natuur, natuurrampen, feitelijke of dreigende terroristische aanslagen, oorlog, sabotage, explosie, rellen, burgerlijke ongehoorzaamheid, opstanden, revoluties en stakingen, uitsluitingen of arbeidsgeschillen, acties van regeringen, ongeval of pech van installaties of machines, bugs in software van derden, gebrek aan grondstoffen, problemen bij providers (zoals elektriciteit, gas, netwerk of telecom) voor de levering van diensten en handelingen of nalatigheden van derden buiten haar redelijke controle).
11. Dienst naverkoop en garantie
Voor eventuele ondersteuning na verkoop en vragen kan de Klant contact opnemen met de DYMO-klantendienst via telefoon, e-mail, live chat of via de online defectregistratie via het contactformulier en als onderwerp "Bestelling en levering" selecteren.

Deze producten vallen onder een wettelijke garantie van overeenstemming.
12. TOEPASSELIJK RECHT
De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Zwitserland zonder inachtneming van de conflictregels.

DYMO WEBSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN

DYMO ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE TELEFOONVERKOOP

1. Algemene informatie over ons
De huidige Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassingen voor alle verkoopsproducten die aan u als eindgebruiker (de "Consument") (in de landen uit de lijst in artikel 5) worden verkocht, beheerd door NWL Switzerland sàrl, 10 chemin de Blandonnet – 1214 VERNIER (Zwitserland), geregistreerd onder het nummer CH-020.3.922.310-0 ("DYMO").

Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden of algemene of specifieke voorwaarden van de Consument. Elke productbestelling veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de aanvaarding door de Consument van onze Algemene Voorwaarden.

De bescherming van de persoonsgegevens van de Consument is onderworpen aan ons afzonderlijk privacybeleid.

DYMO werkt samen met Sykes als afhandelpartner die alle verzendingen en betalingsverkeer uitvoert. Sykes verwerkt alle betalingen en verzendingen voor het Dymo-platform
2. Verzaking, retourneren van producten
2.1 Wettelijk verzakingsrecht
De Consument heeft het recht om de leverancier te laten weten dat hij wil afzien van de aankoop, zonder betalingsverplichting van een boete en zonder opgave een motief, binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

Het verzakingsrecht van de Consument geldt niet voor gepersonaliseerde items.

Indien de Consument beslist om de verkoop te annuleren, dan kan de Consument telefonisch contact opnemen met DYMO of gebruik maken van het DYMO-contactformulier voor het retourneren van de producten. Een bevestiging van ontvangst zal naar de Consument worden gestuurd.

DYMO zal alle betalingen die ontvangen werden van de Consument vergoeden, inclusief, indien van toepassing, de kosten van aflevering, binnen veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing van de Consument om te verzaken aan de aankoop kenbaar werd gemaakt aan DYMO. DYMO kan beslissen om de vergoeding uit te stellen tot op het ogenblik waarop DYMO het desbetreffende product heeft ontvangen of tot op het ogenblik waarop de Consument heeft aangetoond dat de producten werden teruggezonden. Ongeacht welk van beide scenario's zich eerst voordoen.

DYMO voert de terugbetaling uit met dezelfde betaalmethode die de Consument gebruikt heeft voor de initiële transactie,

DYMO zal niet worden verplicht tot terugbetaling van extra kosten, indien de Consument uitdrukkelijk heeft gekozen voor een type levering dat anders is dan het goedkoopste type van standaardleveringen aangeboden door DYMO.
2.2 Retourneerrecht
In aanvulling op het wettelijke recht als bedoeld in artikel 2.1 hierboven, verleent DYMO elke Consument het recht tot verzaking van de aankoop binnen 30 dagen te rekenen vanaf de levering. Dit recht, het zogenaamde 30-dagen-geld-terug (30 DGT) is een commercieel gebaar rechtstreeks tussen DYMO en de Consument. En geldt voor alle aangekochte DYMO-producten.
2.2.1 Het terugbetaalde bedrag
Het terugbetaalde bedrag is gelijk aan de prijs, incl. btw, die de Consument heeft betaald voor het product alleen, inclusief verzendkosten die de Consument heeft betaald bij de aankoop.
2.2.2 Procedure
De Consument moet contact opnemen met de DYMO-klantendienst binnen 30 dagen na de leveringsdatum van het desbetreffende product.

De Consument moet het product samen met een kopie van het aankoopbewijs retourneren. Alle nodige instructies over hoe het product geretourneerd moet worden, zullen gegeven worden door de klantendienst.

Het geretourneerde product moet compleet zijn, onbeschadigd, niet-defect en in de originele verpakking. Retours zonder kopie van het aankoopbewijs of retours die niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, worden niet terugbetaald.
2.2.3 Terugbetalingstermijn
De Consument zal worden terugbetaald op de bankrekening die gebruikt werd voor de aankoop, binnen de termijn van maximaal twee weken na ontvangst van het product door DYMO.

De bovenstaande Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op uw rechten als Consument.
2.3 Teruggave van niet-conforme producten
DYMO vergoedt of vervangt elk defect, beschadigd tijdens het vervoer of niet-conform product. In dat geval zal de Consument onmiddellijk de klantendienst van DYMO informeren via telefoon, e-mail, live chat of via deze online defect-registratie, (Contacteer ons).
3. Bestelprocedure
Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:

 • De Consument neemt telefonisch contact op met DYMO: (Contacteer ons)
 • Tijdens het telefoongesprek zal de Consument geïnformeerd worden over de mogelijkheid om de producten waarin hij of zij geïnteresseerd is, rechtstreeks aan te kopen van DYMO en wordt de volgende noodzakelijke informatie ter beschikking gesteld:
  • De hoofdkenmerken van de goederen
  • De identiteit van de handelaar
  • Het totaalbedrag inclusief belastingen en indien van toepassing, de andere kosten die in het totaalbedrag niet werden opgenomen
  • Informatie over het verzakingsrecht
  • Informatie over de geldigheidsduur van het aanbod
Het telefoongesprek zal geregistreerd worden en de Consument zal geïnformeerd worden over de opname.

 • Een bestellingsoverzicht wordt aan de consument bezorgd op het e-mailadres dat hij of zij ter beschikking stelde met, zoals wettelijk bepaald, volgende gegevens:
  • De hoofdkenmerken van de goederen
  • De identiteit van de handelaar
  • Het totaalbedrag inclusief belastingen en indien van toepassing, de andere kosten die in het totaalbedrag niet werden opgenomen
  • Informatie over het verzakingsrecht
  • Informatie over de geldigheidsduur van het aanbod
  • Het geografische adres van de onderneming en het telefoonnummer van de onderneming, het faxnummer en e-mailadres - indien van toepassing - zodat de consument de mogelijkheid krijgt om de onderneming snel te contacteren en efficiënt te communiceren en, indien van toepassing, het geografische adres en de identiteit van de onderneming die als opdrachtgever fungeert
  • De kosten die gepaard gaan me het gebruik van communicatie op afstand voor de totstandkoming van het contract indien deze kosten niet berekend worden volgens het basistarief
  • De schikkingen voor betaling, levering, prestatie en de duurtijd die door de onderneming zullen worden getroffen om de goederen te bezorgen of de diensten te verrichten en, indien van toepassing, het beleid betreffende de klachtenbehandeling van de onderneming;
  • Een herinnering van het bestaan van een wettelijke garantie van overeenstemming voor goederen
  • Indien van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden van ondersteuning van de dienst naverkoop, dienstverlening van de dienst naverkoop en commerciële garanties
  • Indien van toepassing, het bestaan van relevante codes van aanvaardbaar gedrag en hoe er een kopie van kan verkregen worden
  • Indien van toepassing, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waaraan de ondernemer is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is
 • Zodra de betaling is uitgevoerd, ontvangt de Consument een bestellingsbevestiging op zijn of haar e-mailadres. De verkoopovereenkomst wordt slechts aangegaan nadat DYMO heeft bevestigd dat het de bestelling heeft ontvangen.
4. Aanvaarding van bestellingen
Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, zijn alle offertes en voorstellen vrijblijvend en zonder enige verplichting van DYMO.

Indien de bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan behoudt DYMO zich het recht de producten niet te leveren. In dat geval zal DYMO de Consument laten weten dat de producten niet beschikbaar zijn en zal de eventuele door Consument reeds uitgevoerde betaling teruggestort worden.
5. Prijzen
De prijs van de producten die de Consument bestelt, is de prijs die aan de Consument over de telefoon is gecommuniceerd en werd bevestigd in het bestellingsoverzicht dat werd opgestuurd. Verzendkosten en btw dienen duidelijk geïdentificeerd te worden. .

Verzendkosten:
Land
Verzendkosten
Valuta
Oostenrijk
12
EUR
België
12
EUR
Denemarken
90
DKK
Finland
14
EUR
Frankrijk
12
EUR
Duitsland
11.53
EUR
Hongarije
3.375
HUF
Italië
12
EUR
Nederland
12.05
EUR
Noorwegen
105
NOK
Polen
45.75
PLN
Portugal
12
EUR
Spanje
12
EUR
Zweden
123
SEK
Zwitserland
36
CHF
Verenigd Koninkrijk
8
GBP

Voor Consumenten binnen de Europese Unie

Alle prijzen zijn in de lokale munteenheid, exclusief btw en exclusief verzending.
Btw en verzendkosten worden duidelijk aan de Consument gecommuniceerd.

Voor Consumenten buiten de Europese Unie

Alle prijzen zijn in Euro, exclusief btw en exclusief verzending. De Consument dient zich ervan bewust te zijn dat er eventueel betaald dient te worden voor extra kosten bij ontvangst van het pakket. Voorbeelden van extra kosten zijn taksen of belastingen of andere officiële heffingen die gelden bij invoer.
6. Betaling
Zodra de verkoop per e-mail is bekrachtigd door DYMO, zal DYMO een factuur per e-mail of uiterlijk bij aflevering bezorgen aan de Consument.

DYMO neemt alle kredieten en debetkaarten aan die onder Visum, MasterCard en Maestro wonen. Betalingen worden gedebiteerd op het moment van levering.

Alle andere van toepassing zijnde belastingen, invoerrechten, heffingen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling van het product en het moment van levering zijn ten laste van de Consument.
7. Levering, Eigendomsrecht en risico
Tenzij anders is vermeld in de bevestiging per email zullen levering plaatsvinden binnen 2 tot 5 werkdagen na bevestiging verzonden naar de Consument.
Het risico van verlies, diefstal en gehele of gedeeltelijke vernietiging van de producten zullen worden overgebracht naar de Consument zodra het product wordt geleverd. De eigendom van de producten en het volledige juridische en uiteindelijke eigendomsrecht van de producten zullen niet naar de Consument overgaan en blijven bij DYMO tenzij en totdat DYMO de volledige betaling voor de producten, met inbegrip van alle bijkomende kosten zoals doorsturen kosten, rente, belastingen, kosten en andere kosten, heeft ontvangen.

DYMO zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde producten binnen de vastgelegde termijnen aangegeven op de Website of in de bevestiging verzonden per e-mail naar de Consument, te leveren. Deze leveringsschema's zijn schattingen, het zijn geen gegarandeerde levertijden. De Consument is uitsluitend aansprakelijk voor foutief doorgegeven leveradressen. Indien een bestelling niet kan worden geleverd op het adres dat is opgegeven door de Consument, dan behoudt DYMO zich het recht om de overeenkomst onmiddellijk en automatisch te beëindigen, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen die DYMO zou kunnen hebben. In een dergelijk geval zal DYMO de Consument op de hoogte te stellen van de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk of per e-mail.

Zonder afbreuk te doen aan overmacht, passen we een maximale levertijd van dertig (30) dagen toe, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Consument de desbetreffende bestelling bij DYMO heeft geplaatst. Indien de geplande leveringsdatum is overschreden als gevolg van een probleem bij DYMO dan heeft de Consument het recht, zonder rechterlijke tussenkomst en bij eenvoudige mededeling, de bestelling te annuleren zonder kosten, voor zover DYMO de bestelde producten op dat moment nog niet naar de Consument heeft verzonden. In geval van een dergelijke annulering zal DYMO zal de reeds betaalde bedragen terugstorten aan de Consument binnen dertig (30) dagen.
8. Leeftijdsvereisten
Door producten op de Website te bestellen, verklaart de Consument dat hij/zij een volwassene van 18 jaar of ouder is of dat hij/zij de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders/wettelijke voogd heeft in het geval dat hij/zij nog niet de 18-jarige leeftijd heeft bereikt.
9. Aansprakelijkheid en Klachten
DYMO is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van tijd, emotionele schade, schade aan reputatie, verlies van inkomsten, verlies van winst of verlies van een kans).

Alle klachten dienen gemeld te worden via onze DYMO-klantendienst binnen 30 werkdagen te rekenen vanaf de levering van de producten. Als de klacht gerechtvaardigd blijkt te zijn dan is DYMO's aansprakelijkheid beperkt tot het herstel of de vervanging van de geleverde producten.

Zowel de contractuele als de uit onrechtmatige daden voortvloeiende aansprakelijkheid van DYMO zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de desbetreffende bestelling op de Website.

Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit DYMO's aansprakelijkheid uit voor fraude, bewuste roekeloosheid, nalatigheid, dood of lichamelijk letsel.
10. Overmacht
DYMO is niet aansprakelijk in geval van overmacht (d.w.z. alle situaties waarin het heel moeilijk is voor DYMO om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot rampen, brand, overstroming, aardbeving, elementen van de natuur, natuurrampen, feitelijke of dreigende terroristische aanslagen, oorlog, sabotage, explosie, rellen, burgerlijke ongehoorzaamheid, opstanden, revoluties en stakingen, uitsluitingen of arbeidsgeschillen, acties van regeringen, ongeval of pech van installaties of machines, bugs in software van derden, gebrek aan grondstoffen, problemen bij providers (zoals elektriciteit, gas, netwerk of telecom) voor de levering van diensten en handelingen of nalatigheden van derden buiten haar redelijke controle).
11. Dienst naverkoop en garantie
Voor ondersteuning na verkoop en vragen kan de Consument onze DYMO helpdesk contacteren per telefoon, e-mail, live chat of via de online defectregistratie, (Contacteer ons). Deze producten vallen onder een wettelijke garantie van overeenstemming.
12. Persoonsgegevens
Door uw persoonsgegevens te verschaffen tijdens het contacteren van DYMO met betrekking tot het verkrijgen van meer info over producten of door een product aan te kopen bij DYMO, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens ter beschikking zullen worden gesteld van de Verenigde Staten voor verwerking en opslag. De Newell Rubbermaid Group voldoet aan het "U.S.-EU Safe Harbor framework" en het "U.S.-Swiss Safe Harbor framework" zoals opgesteld door het Amerikaanse Department of Commerce aangaande het verzamelen, gebruik en bewaren van persoonsgegevens uit de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en onze certificering, surf naar http://www.export.gov/safeharbor/.
13. TOEPASSELIJK RECHT
De Algemene Voorwaarden worden beheerst door en opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Zwitserland zonder inachtneming van de conflictregels.