Return Policy

Our Policy

 1. Herroeping van een aankoop en retournering van producten
  • 1.1.Wettelijk herroepingsrecht

   De Klant heeft het recht om DYMO te informeren dat hij zijn aankoop herroept, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag waarop (a) de Klant, of een door de Klant opgegeven derde die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit krijgt (of in geval van een een individuele bestelling van producten die afzonderlijk worden geleverd, het laatste product fysiek in bezit krijgt) of waarop (b) de dienstenovereenkomst wordt ondertekend. Voor alle duidelijkheid: de Klant dient alleen de kosten voor het retourneren van het (de) product(en) te betalen.

   Indien de Klant besluit om zijn aankoop te herroepen, moet hij DYMO ondubbelzinnig schriftelijk van dat besluit in kennis stellen, bijvoorbeeld via een brief per post, fax of e-mail (zie contactgegevens hierboven; zie hier voor een model van een herroepingsformulier). Wij raden de Klant aan om hiervoor het contactformulier van DYMO te gebruiken ofwel om telefonisch +31 (0) 707 703820), per e-mail ( [email protected]) of per post (Newell Poland Services Sp. z o.o., ul. Abpa A. Baraniaka 88 c, Building D, 61-131 Poznan, POLAND) contact met ons op te nemen. De deadline voor herroeping wordt gehaald als de Klant de kennisgeving van zijn besluit om zijn herroepingsrecht uit te oefenen verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant krijgt onverwijld een ontvangstbevestiging toegestuurd op een duurzame drager.

   De Klant dient het product of de producten vervolgens zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij DYMO in kennis heeft gesteld van zijn besluit om zich uit het contract met DYMO terug te trekken. De deadline wordt gehaald als de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De Klant dient de directe kosten voor het retourneren van de producten te betalen

   Bij het retourneren van de producten dient de Klant de onderstaande instructies te volgen:

   • Het product moet worden geretourneerd in de oorspronkelijke productverpakking en de oorspronkelijke verzenddoos
   • De verzenddoos moet zorgvuldig worden afgesloten voor verzending
   • Het verzendetiket voor retournering kan worden aangevraagd bij onze dienst Klantendienst, die een vooruitbetaald UPS-label zal aanmaken en gedetailleerde verzendinstructies zal geven

   Opmerking: De Klant mag het (de) product(en) pas retourneren nadat hij onze dienst Klantendienst hiervan in kennis heeft gesteld en het opgegeven proces heeft gevolgd.

   DYMO zal alle van de Klant ontvangen betalingen terugbetalen - inclusief de leveringskosten, indien van toepassing - binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag waarop DYMO in kennis werd gesteld van het besluit van de Klant om zich uit het contract terug te trekken. DYMO kan de terugbetaling echter uitstellen totdat het het geretourneerde product heeft ontvangen of totdat de Klant het bewijs heeft geleverd dat de producten zijn geretourneerd indien dat eerder gebeurt. Alle kosten die verbonden zijn aan de levering van geretourneerde producten zijn ten laste van de Klant.

   DYMO zal de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode die de Klant voor de initiële transactie heeft gebruikt. De Klant zal geen kosten oplopen als gevolg van die terugbetaling.

   DYMO zal niet verplicht zijn om extra kosten terug te betalen als de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die DYMO aanbiedt.
   De Klant is alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten die te wijten is aan een andere hantering dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.

   1.2. Retourrecht

   Naast het wettelijke recht als bedoeld in artikel 2.1 hierboven, verleent DYMO de Klant het recht om zijn aankoop te herroepen binnen 30 dagen te rekenen vanaf de levering. Dit recht, het zogenaamde 30-dagen-geld-terug ('30 DGT'), is een commerciële geste tussen DYMO en de Klant die geldt voor alle DYMO- producten die via de website van DYMO worden gekocht.

   Het '30 DGT'-recht is niet van toepassing op verbruiksartikelen, accessoires of software die afzonderlijk zijn verkocht (d.w.z. niet als onderdeel van het product), maar uw wettelijke herroepingsrechten als bedoeld in artikel 2. 1 hierboven blijven onverminderd gelden.

    1.2.1. Het terugbetaalde bedrag

    Het terugbetaalde bedrag is gelijk aan de prijs, inclusief btw, die de Klant voor het product heeft betaald, inclusief de verzendkosten die de Klant bij aankoop heeft betaald maar exclusief de door de Klant betaalde retourneringskosten.

    1.2.2. Procedure

    De Klant dient binnen 30 dagen na de datum waarop het product werd geleverd contact op te nemen met de klantendienst van DYMO.

    De Klant dient het product samen met een kopie van het aankoopbewijs te retourneren. De klantendienst van DYMO zal instructies geven over hoe het product dient te worden geretourneerd.

    Het geretourneerde product moet compleet en in goede staat zijn, mag niet beschadigd zijn en moet in de originele verpakking zitten. Retourzendingen zonder kopie van het aankoopbewijs of retourzendingen die niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, worden niet aanvaard en kunnen niet worden terugbetaald.

    2.2.3. Terugbetalingstermijn

    De Klant wordt binnen één week nadat DYMO het product heeft ontvangen, terugbetaald op de bankrekening die voor de initiële aankoop is gebruikt.

    Het bovenstaande retourrecht verandert niets aan uw rechten als consument.

   1.3. Retournering van niet-conforme producten

   Elk niet-conform product en elk product dat gebreken vertoont of tijdens het transport is beschadigd, wordt door DYMO terugbetaald of vervangen. Indien een product niet-conform is, gebreken vertoont of tijdens het transport is beschadigd, dient de Klant de klantendienst van DYMO onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen, hetzij telefonisch, hetzij via e-mail of live chat. . Deze bepaling doet geen afbreuk aan andere rechten die de Klant met betrekking tot niet-conforme producten heeft op grond van toepasselijk recht.